FacebookTwitter

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten.

Soms kan een besluit alleen maar worden genomen wanneer de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat. De bevoegdheden zijn vastgelegd in de wet. De MR biedt ouders en personeelsleden de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en de kwaliteit van het onderwijs. Vergaderingen van de MR zijn openbaar.

De MR op De Oanrin bestaat uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. De ouderleden hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze kinderen op school hebben. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de vier jaar aftredend en herkiesbaar.

 Leden medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:

  • Bonne Dijkstra
  • Annemieke Doets
  • Femke Tolsma

Personeelsgeleding:

  • Hennie de Boer
  • Immy Roossien
  • Rens Kappe

Tijdens de Algemene Ouderavond kunnen er verkiezingen gehouden worden, waardoor de samenstelling van de MR kan wijzigen.

 
GMR
CBO De Greiden heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze wordt gevormd door 12 leden. Zes uit de oudergeledingen van de scholen en zes MR-leden uit de personeelsgeledingen van de scholen. 
De GMR heeft advies- of instemmingsrecht in aangelegenheden die school overstijgend zijn. Vergaderingen van de GMR zijn openbaar.